11 juni 2018

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Guitar Work by Do

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Guitar Work by Do
verwerkt van haar klanten, stagiaires, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.
Indien u klant bent of wordt van Guitar Work by Do of om een andere reden persoonsgegevens aan Guitar Work by Do verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Guitar Work by Do.
De directie is bereikbaar via 0631589998

Welke gegevens verwerkt Guitar Work by Do en voor welk doel
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer, e-mailadres;

– Guitar Work by Do verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de aangevraagde informatie, het afhandelen van de door uw verkregen informatie of het versturen van facturen;
b) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Guitar Work by Do;

– Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Guitar Work by Do en u te informeren over de ontwikkelingen van Guitar Work by Do.

E-mail berichtgeving
Guitar Work by Do gebruikt uw naam en e-mailadres om u een e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Guitar Work by Do toe te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar info@guitarworkbydo.nl

Grondslag van de verwerking
Guitar Work by Do verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijnen
Guitar Work by Do verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur dat u leerling bent van Guitar Work by Do, tot maximaal een jaar na het tijdstip waarop het contract is ontbonden. De contractperiode is daarbij bepalend. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
– Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Guitar Work by Do passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
– Voor de verwerking van de administratie maakt Guitar Work by Do gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
– Via de directie van Guitar Work by Do kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Guitar Work by Do zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
– Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kan u eveneens contact opnemen met de directie.
– Indien u klachten hebt over de wijze waarop Guitar Work by Do uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de directie.
– Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan: info@guitarworkbydo.nl

Wijzigingen
Dit privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.